درمان

مشاوره قرص سایتوتک میزوپروستول
ترک اعتیاد توسط داروی گیاهی
  • ترک اعتیاد توسط داروی گیاهی
  • داروگیاهی ایرانیان ترک اعتیادتضمینی (تریاک ،شیره ،هروئین،کراک،شیشه) ___________________________________________________________ هنگام درمان اثری ازدرد،خماری ،رعشه،خمیازه،عرق سرد ،بداخلاقی ، بیحالی وکم حوصلگی وجودندارد. درمان بصورت سرپایی وپنهانی انجام میشود ونیازی به بستری شدن نیست. وزن ازدست رفته وچهره پریشان بیمارطی چندروزبازسازی میشود. درترکیب این دارو ،موادشیمیایی،مرفین یامشتقات آن وجودندارد. این داروبسیارنیروزا بوده وهنگام مصرف فعالیت روزانه بیماربیشترمیشود. این دارو شخص بیمار راکاملآ از وسوسه موادمخدر رهامیسازد بایکبارمصرف این دارو،خودشما آنرابه بیماران دیگرتوصیه میکنید مشاوره تخصصی اعتیاد بصورت رایگان تلفن : 09355104078 موسوی 09383155800
ورود
کلمه عبور را فراموش کردم. یادآوری